درباره

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

متخصص در زمینه کودک و نوجوان

مشاور فرزندپروری

پژوهشگر و محقق

عضو انجمن پژوهشی _ آموزشی پویا

عضو سازمان نظام روانشناسی

نویسنده ومترجم